Tekijänoikeutta tai lähioikeutta loukkaavan aineiston ilmoittaminen

 

Sulake Oy ("Sulake") vastaa tekijänoikeuksia- ja/tai lähioikeuksia koskeviin ilmoituksiin Tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti (917/2014). Laki tarjoaa tekijän- ja/tai lähioikeuden haltijalle mahdollisuuden ilmoittaa tietoyhteiskunnan palveluntarjoajalle tekijänoikeutta ja/tai lähioikeutta loukkaavasta aineistosta.

Kun Sulake on vastaanottanut lain mukaisen ilmoituksen, Sulake ilmoittaa sisällön tuottajalle tämän toimittaman aineiston saannin estämisestä sekä toimittaa sisällön tuottajalle jäljennöksen ilmoituksesta, jonka perusteella esto on tehty. Jos sisällön tuottaja katsoo eston olevan perusteeton, hän voi saada aineiston palautetuksi toimittamalla ilmoituksen tekijälle vastineen. Jos lain vaatimukset täyttävä vastine on määräajassa toimitettu, Sulake ei estä vastineessa yksilöidyn aineiston palauttamista ja sen pitämistä saatavilla, ellei Sulakkeen ja sisällön tuottajan välisestä sopimuksesta taikka tuomioistuimen tai muun viranomaisen määräyksestä tai päätöksestä johdu muuta.

ETHÄN LÄHETÄ TIEDUSTELUJA KOSKIEN MUITA ASIOITA (KUTEN TEKNISIÄ ONGELMIA TAI ASIAKASPALVELUN PIIRIIN KUULUVIA KYSELYITÄ) ALLA OLEVAAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN.

1. Sulakkeen  yhteyspiste, johon ilmoitus ja/tai vastine on lähetettävä

Legal Department

Sulake Oy

Kaarlenkatu 11

00530 Helsinki

legal@sulake.com

2. Ilmoituksen muoto ja sisältö

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, että ilmoituksen sisältöä ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että se säilyy osapuolten saatavilla. Ilmoituksessa on oltava:

  1. ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;

  2. yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;

  3. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;

  4. tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;

  5. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;

  6. ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Ilmoitus, joka ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, on tehoton. Jos ilmoituksen puutteet koskevat yksinomaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja, Sulake ryhtyy kohtuullisiin toimiin ilmoituksen tekijän tavoittamiseksi ja ilmoittaa tälle havaitsemansa puutteet.

3. Ilmoitus sisällön tuottajalle ja vastine
Sulake ilmoittaa viipymättä sisällön tuottajalle tämän toimittaman aineiston saannin estämisestä sekä toimittaa sisällön tuottajalle jäljennöksen ilmoituksesta, jonka perusteella esto on tehty. Jos sisällön tuottaja katsoo eston olevan perusteeton, hän voi saada aineiston palautetuksi toimittamalla ilmoituksen tekijälle vastineen kirjallisesti tai 191 §:ssä säädetyllä tavalla sähköisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksesta tiedon saatuaan. Jäljennös vastineesta on toimitettava palvelun tarjoajalle. Vastineessa on oltava:

1) sisällön tuottajan nimi ja yhteystiedot;
2) ne tosiseikat ja muut syyt, joiden nojalla esto katsotaan perusteettomaksi;
3) yksilöityinä se aineisto, jonka esto katsotaan perusteettomaksi;
4) sisällön tuottajan allekirjoitus.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk