Habbon käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus. Sulake Oy (y-tunnus 2011433-9), Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki, (jäljempänä”Sulake”) tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten Habbo Hotel -palvelua, (jäljempänä ”Palvelu”) Suomessa käyttäjilleeen (jäljempänä ”Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti. Ikäraja Palvelun käyttämiselle on 15.10.2015 alkaen 13 vuotta. 


Palvelun kautta voi olla mahdollista päästä tilaamaan tai käyttämään myös kolmansien osapuolten (jäljempänä”Palveluntarjoaja”) tuotteita, palveluita ja aineistoa. Sulake ei vastaa Palveluntarjoajien toiminnasta, eivätkä Palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan markkinoivat tai toimittavat Palveluntarjoajat toimi Sulakkeen puolesta. Kukin Palveluntarjoaja vastaa omasta markkinoinnistaan, tuotteistaan, palveluistaan ja aineistostaan. Vaikka eräät Palvelun kautta tarjolla olevat Palveluntarjoajien tuotteet ja palvelut saattavat olla tarjolla Sulakkeen tavaramerkkien, logojen yms. Sulakkeen käyttämien tunnusten alla, sopimus näiden palveluiden tai tuotteiden käytöstä syntyy suoraan Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille, eikä Sulake ole tämän sopimuksen osapuolena.

1.2 Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Sulakkeen tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Sulakkeen kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

1.3 Maksulliset palvelut. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelun maksullisia osia ja Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita verkkomaksuilla, matkapuhelimen tekstiviestillä tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä hyödyntäen. Sulake ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

1.4 Asiakkaan peruuttamisoikeus. Kun Asiakas hankkii Palvelun kautta maksullisia tuotteita tai palveluita, esimerkiksi Habbo Hotel -virtuaalihuonekaluja, ei Asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun kyseessä olevan tuotteen tai palvelun suorittaminen tai toimittaminen on Asiakkaan tilauksen perusteella sähköisesti aloitettu.

1.5. Habbo-kolikot. a) Habbo-kolikoita saa ostaa vain Sulake Oy:ltä, b) Habbo-kolikoita ei saa käyttää Palvelun ulkopuolella, c) Habbo-kolikoilla saa ostaa vain Palvelussa tarjottavia pelejä ja virtuaalituotteita, d) Habbo-kolikoilla ei saa ostaa mitään fyysistä hyödykettä, e) Habbo-kolikoita ei saa vaihtaa rahaksi, f) Kaikki pelit, joissa on mahdollista voittaa rahapalkintoja tai sellaisia palkintoja, jotka olisivat vaihdettavissa rahaksi, ovat kiellettyä Palvelussa.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1 Sopimuksen syntyminen Palvelussa. Ellei Palvelussa ole nimenomaisesti muuta ilmoitettu Palvelussa julkaistavat tuotteita, palveluita tai aineistoa koskevat ilmoitukset eivät ole sitovia tarjouksia vaan ainoastaan kehotuksia tarjouksen tekemiseen.

Palvelun rekisteröitymistä edellyttävien osien osalta (esimerkiksi Habbo -palvelu), sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot. Sellaisten Palvelun sisältämien tuotteiden tai palveluiden osalta, jotka eivät edellytä erillistä rekisterötymistä, sopimus syntyy, kun Sulake on hyväksynyt Asiakkaan tarjouksen tuotteen tai palvelun hankkimisesta.

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus. Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Sulakkeella ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

3. Tunnistautuminen

3.1 Tunnistautumisvälineet. Eräiden Palvelun osien, kuten Habbo Hotel -palvelun, käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Sulakkeen hyväksymää tunnistautumismenettelyä.

3.2 Asiakkaan tunnistautumisvälineet. Sulakkeella on Asiakasta kuultuaan oikeus valita ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Sulakkeen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

3.3 Sulakkeen oikeus muuttaa tunnistautumisvälineitä. Sulakkeella on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Sulake ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

3.4 Tunnistautumisvälineiden säilyttäminen. Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa sivulliselle.

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Sulakkeelle, jos Asiakkaan käyttäjätunnus ja/tai salasana tai muu vastaava Palveluun liittyvä tunnistautumisväline, joutuu, tai Asiakkaan on syytä epäillä niiden joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Ilmoitus on tehtävä Sulakkeen asiakaspalveluun. Ilmoitusmenettelyn mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. Sulakkeella on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu välittömästi saatuaan Asiakkaalta, poliisilta tai Palveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, että Palvelun käyttöön oikeuttavat tunnistautumistiedot ovat joutuneet oikeudettomasti sivullisen haltuun tai kadonneet.

Asiakkaan vastuu hänen tunnistautumisvälineitään käyttäen tehdyistä toimista päättyy, kun Asiakas on ilmoittanut Sulakkeelle tunnistautumisvälineiden katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun ja Sulakkeella on sen jälkeen ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa tunnistautumisvälineiden oikeudettomasta käyttämisestä ennen katoamisilmoituksen tekemistä aiheutuneesta vahingosta, mikäli Asiakas on säilyttänyt tunnistautumisvälineitään sopimuksen vastaisesti tai huolimattomasti tai muutoin toiminnallaan vaikuttanut tunnistautumisvälineiden joutumiseen sivullisten haltuun.

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelun tuottaminen. Sulakkeella on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Sulakkeella on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Sulake pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.

Sulakkeella on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Sulake pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

4.2 Sulakkeen vastuu Palvelussa julkaistavasta ja sen kautta välitetystä aineistosta. Sulake ei vastaa Asiakkaan kolmansilta osapuolilta, kuten Palveluntarjoajilta, saamista tiedoista ja aineistosta tai tällaisten tietojen ja aineiston tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa tai lain säännöksiä loukkaavasta sisällöstä. Sulake ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saatavilla olevien Palveluntarjoajien tuotteiden, palveluiden tai aineiston sisällöstä, saatavuudesta tai muista ominaisuuksista. Asiakkaan tulee osoittaa mahdolliset Palveluntarjoajan tuotetta, palveluita tai aineistoa koskevat huomautukset suoraan kyseiselle Palveluntarjoajalle, ellei Palvelun käytön yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

4.3 Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon. Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Rajoittamatta Asiakkaalle muualla näissä käyttöehdoissa asetettuja velvollisuuksia, Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti (säännöt löytyvät käyttöehdoista). Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Sulakkeen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

4.4 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin. Sulake myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Sulakkeen sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Sulakkeen ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Sulakkeen tai kolmannen osapuolen (kuten Sulakkeen päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä Asiakkaalla ole ilman Sulakkeen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.5 Asiakkaan Palveluun toimittama aineisto. Asiakas vastaa Palvelun kautta Sulakkeelle, toisille käyttäjille taikka kolmansille tahoille toimitetusta aineistosta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä Palvelulle eikä loukkaa tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai Sulakkeella on muutoin syytä epäillä, että Asiakas on toimittanut tällaista aineistoa Palveluntarjoajille taikka Sulakkeelle, Sulakkeella on Asiakasta kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto, estää sen käyttö tai estää Asiakkaalta Palvelun käyttö.

Asiakas myöntää Sulakkeelle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Asiakas on lähettänyt Palveluun.

4.6 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Sulakkeen tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

5. Palvelun ylläpitäminen, vikojen korjaaminen ja tietoturva

5.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Sulake pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta mahdollisten erikseen ilmoitettavien palvelukohtaisten aukioloaikojen puitteissa ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. Sulake ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Asiakkaan käytettävissä.

5.2 Tilapäiset keskeytykset. Sulakkeella on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Sulake pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Sulake tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

5.3 Tietoturva. Sulake pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon, mutta ellei palvelukohtaisesti ole nimenomaisesti erikseen muuta ilmoitettu, Sulake ei voi kuitenkaan taata Palvelun tietoturvaa tai sen tasoa. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. Palveluntarjoajat sekä verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

 

6. UUSIEN KÄYTTÄJIEN HANKINTA, UUDELLEENMARKKINOINTI JA KAMPANJAN SEURANTA 

Uusien käyttäjien hankinta mobiilisovelluksille: Uusien käyttäjien hankkimiseksi luomme mainoksia (bannereita/videoita) Habbolle ja toimitamme mainoksiamme kolmansien osapuolien käyttäjähankintayrityksille, jotka näyttävät mainoksiamme sovelluksissaan tai verkkosivustoillaan. Jos napsautat banneria/videota, joka näytetään sinulle kolmannen osapuolen sovelluksessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustolla, sinut ohjataan sovelluskauppoihin (Google tai Apple), joissa voit asentaa Habbon. Tieto siitä, että olet napsauttanut/katsonut mainosta (kampanjatiedot), lähetetään käyttäjähankintayrityksiltä attribuutio alustan tarjoajille (Appsflyer ja Firebase), minkä jälkeen Appsflyer ja Firebase välittävät ne sovelluskauppaan. Jos asennat Habbon, kampanjatiedot välitetään myös sovelluskaupasta meille ja niitä käsitellään mainoksiemme tehokkuuden mittaamiseksi. Kun aloitat Habbon pelaamisen, keräämme ja jaamme laitteesi tunnisteen, IP-osoitteesi ja muut online-tunnisteet sekä asennuksen jälkeiset tapahtumat (kuten tilin rekisteröinti, kirjautuminen, opetusohjelman suorittaminen, tason nousu, pelin sisäiset ostokset) joko Appsflyer SDK:n, Firebasen tai suoraan käyttäjähankintayritysten kanssa, mikä auttaa heitä optimoimaan palveluitaan.7. Asiakastietojen käyttö ja luovutus

7.1 Tietojen antaminen. Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Sulakkeelle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti Sulakkeelle Asiakastietojensa muutoksista.

7.2 Henkilötietojen käsittely Palvelussa. Sulake noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen ja henkilötietolain edellyttämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Sulake voi käyttää Asiakkaan tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jos tietojen käsittely tapahtuu Sulakkeen ohjeiden mukaan ja Sulakkeen hyväksi ja lukuun.

7.3 Henkilötietojen käyttötarkoitus. Tietoja käsitellään Palvelun tuottamiseen, Palvelun turvallisuuden ylläpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen, suoramarkkinointiin sekä Palvelun käytön tutkimiseen ja Palvelun edelleen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää Sulakkeen ja sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymän kuuluvien yhtiöiden rekistereissä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Sulakkeen ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamiseen Asiakkaaseen luovuttamatta tietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Sulakkeen Asiakaspalveluun.

7.4 Palvelun säännönmukaiset tietolähteet. Sulake kerää henkilötietoja pääsääntöisesti Asiakkaalta itseltään. Sulake voi kerätä, tietosuojaa koskevan lainsäädännön puitteissa, Asiakasta koskevia tietoja omista rekistereistään ja yhdistää näitä tietoja muista Sulakkeen tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden tai kolmansien osapuolten rekistereistä (esim. luottotietorekisteristä) saataviin tietoihin. Lisäksi Sulake voi käyttää Palvelun käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen käyttöä koskevia lokitiedostoja sekä Palvelun Asiakkaan koneelle tallentamia ns. cookie tai muita sellaisia tietoja. Cookie-tiedoston avulla Palvelu tunnistaa Asiakkaan koneen ja tällä tavoin Sulake voi tarjota Asiakkaalle Palvelua, joka ottaa paremmin huomioon Asiakkaan toivomukset ja mieltymykset. Palvelun käyttämät cookie-tiedostot eivät sisällä tietoja Asiakkaan käyttäjätunnuksesta, salasanasta, osoitteesta tai puhelinnumerosta eikä cookie-tiedoston perusteella voida päästä käsiksi tällaisiin tietoihin. Sulake ei kerää cookie-tiedostojen perusteella tietoja Asiakkaan tietokoneen käytöstä tai verkkokäyttäytymisestä Palvelun ulkopuolella. Useimmat selaimet mahdollistavat cookie-tiedostojen käytön estämisen, mutta joidenkin asiakaskohtaiseen räätälöintiin perustuvien Palvelun osien käyttö ei välttämättä ole mahdollista, jos selain on asetettu siten, että se ei hyväksy cookie-tiedostoja.

7.5 Tietojen luovuttaminen. Sulakkeella on oikeus luovuttaa tarpeelliset tiedot niille, jotka perivät maksuja Palvelun kautta tilatuista tai käytetyistä palveluista, tuotteista ja aineistosta. Lisäksi Sulakkeella on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sulakkeella on myös oikeus siirtää tietoja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhtiölle. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille muita käyttötarkoituksia varten edellyttää Asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

8. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

8.1 Sulakkeen vahingonkorvausvelvollisuus. Sulake on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta Sulakkeen näiden käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttamistaan, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Sulakkeen vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka Asiakas on maksanut palvelun tai sen osan käytöstä.

8.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset. Sulake ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Sulake ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sulake ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sulake ei myöskään vastaa Palvelun tai sen kautta saatavilla olevien palvelujen sisältämien haitallisten ohjelmien (virus, madot jne.) tai virheellisen sisällön Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sulake ei myöskään korvaa Asiakkaan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja. Sulakkeella ei ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisten oikeuksiensa käytöstä.

8.3 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa. Jos Asiakas tahallisesti tai Sulakkeen huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Sulakkeelle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

8.4 Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Sulakkeelta korvausvaatimuksen menettämisen uhalla kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

9. Maksut ja laskutus

9.1 Palvelusta maksettavat maksut. Asiakas maksaa Sulakkeelle Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.habbo.fi (mm. tuote- ja palvelukohtaisten tilausohjeiden yhteydessä). Sulake voi käyttää Palvelun käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmansien osapuolien kuten matkapuhelinoperaattorien laskutuspalveluita. Näissä tapauksissa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan kyseisten kolmansien osapuolten (esimerkiksi matkaviestinoperaattorin) ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa määriteltyjen laskutuskausien ja -ehtojen mukaisesti ellei Palvelun yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

Palvelun laskutuksen yhteydessä Asiakkaalta voidaan laskuttaa myös Palvelun kautta käytettyjen muiden Palveluntarjoajien maksut, jos tästä on ko. Palveluntarjoajan ja Sulakkeen kanssa sovittu. Maksut laskutetaan ko. Palveluntarjoajien hinnastojen mukaisesti.

9.2 Hinnanmuutokset. Sulake pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnan ilmoitetaan Palvelujen verkkosivuille.

10. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys

10.1 Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto. Sulake ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Sulake takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta, yksityisiä tiloja sekä niihin liittyviä pelipalveluita säilytetään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisestä käynnistä. Tämän jälkeen Sulakkeella on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset aineistot, kuten Habbo Hotel –huonekalut, kotisivut, Habbo –kolikot ja muu vastaava aineisto.

11. Asiakkaan Palvelun sulkeminen

11.1 Sulakkeen oikeus sulkea Palvelu. Sulakkeella on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:

11.1.1 Asiakas on laiminlyönyt suorittaa Sulakkeen tai muun Palveluntarjoajan erääntyneen saatavan,

11.1.2 Asiakas käyttää Sulakkeen antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,

11.1.3 Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Sulakkeelle, muille Palvelun käyttäjille tai Palveluntarjoajille,

11.1.4 Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien Palvelun käyttäminen sen kulloinkin voimassaolevien sääntöjen vastaisesti,

11.1.5 Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai

11.1.6 On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

12. Sopimuksen päättyminen

12.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.

12.2 Sulakkeen irtisanomisoikeus. Sulakkeella on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

12.3 Sulakkeen oikeus sopimuksen purkuun. Sulakkeella on oikeus purkaa sopimus, jos:

12.3.1 Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen,

12.3.2 Asiakkaan Palvelu on ollut yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 10.1 mainitusta syystä,

12.3.3 Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

12.3.4 Ikuinen porttikielto. Hyväksyt, että sinulla on kuusi (6) kuukautta aikaa ottaa meihin yhteyttä vedoteksasi porttikieltoosi, siitä hetkestä lähtien kun olet sen saanut. Kuuden kuukauden kuluttua asiakaspalvelu ei enää voi auttaa sinua.

12.4 Purku- ja irtisanomisilmoituksen muoto. Sopimus puretaan ja irtisanotaan kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti Palvelun kautta välitetyllä viestillä esimerkiksi lähettämällä ilmoitus Asiakkaan Sulakkeelle viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.13. Sopimuksen päättymisen seuraukset

13.1 Palvelun käytön päättyminen ja aineiston poistaminen. Sopimuksen päättyessä Sulake estää Asiakkaan Palvelun käytön Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

13.2 Maksujen palauttaminen. Sopimuksen päättyessä Sulake ei palauta Asiakkaalle mitään maksuja Palvelusta, sen kautta ostetuista tuotteista ja palveluista tai siihen sisältyneistä etumaksuista tai osto-oikeuksista.

14. Muut ehdot

14.1 Ilmoitukset. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset Sulakkeen osoitteeseen Sulake Oy, Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki. Sulake voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen taikka muutoin kirjallisesti, esimerkiksi tekstiviestinä Asiakkaan matkaviestinliittymänumeroon. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla.

14.2 Sopimuksen siirtäminen. Sulakkeella on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle. Sulake ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Sulakkeella on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Sulakkeen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

14.3 Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Ellei Asiakkaalla ole kotipaikkaa Suomessa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

14.4 Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

14.5 Käyttöehtojen voimassaolo ja muutokset. Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi, käyttöehdot ovat saatavissa Sulakkeelta maksutta. Sulake voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaan täytyy hyväksyä muutetut ehdot Palvelussa ennen kuin voi jatkaa Palvelun käyttöä. Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.Habbo-palvelun säännöt

Habbon säännöt ovat yksinkertaisesti sääntöjä, joita jokaisen käyttäjän tulee noudattaa Habbossa:

-Älä kiusaa, häiriköi tai huijaa toisia käyttäjiä; vältä väkivaltaista ja aggressiivista käytöstä.

-Älä varasta tai huijaa salasanoja, Habbo-kolikoita tai huonekaluja toisilta käyttäjiltä.

-Pidä oma salasana ja henkilötiedot salassa äläkä koskaan yritä udella niitä toisilta käyttäjiltä.

-Et saa antaa, myydä tai vaihtaa Habbo-hahmoasi etkä myydä virtuaalihuonekaluja oikeaa rahaa vastaan.

-Et saa osallistua seksuaaliseen toimintaan, tehdä seksuaalisia ehdotteluja etkä suostua seksuaalisiin ehdotteluihin.

-Et saa käyttää scriptaus tai muita kolmansien osapuolien ohjelmia sisäänpääsyyn, häiriköintiin tai palvelun muokkaamiseen.

Kohtele toisia käyttäjiä samoin kuin toivot sinua kohdeltavan! Ja muista, että rikos virtuaalimaailmassa on yhtä vakava kuin oikeassa elämässä.

Muista myös!

Palvelun keskustelupalveluita ja ilmoitustauluja saa käyttää vain esittääkseen, lähettääkseen ja vastaanottaakseen sellaisia viestejä ja materiaalia, jotka ovat sopivia, asianmukaisia ja jotka noudattavat Suomen lakia, hyvää tapaa sekä palvelun henkeä. Palvelun käytön yhteydessä käyttäjän tulee erityisesti ottaa huomioon lisäksi seuraavat kielletyt asiat:

- Älä käytä palvelua tutkimuksiin, kilpailuihin, ketjukirjeisiin, roskapostin lähettämiseen, suoramarkkinointiin tai muuhun vastaavaan (tai kaupalliseen) toimintaan.

- Älä häpäise, solvaa, herjaa, uhkaa tai vainoa muita käyttäjiä, äläkä käyttäydy häiritsevästi tai muuten vahingoita muita käyttäjiä tai palvelua. Älä loukkaa muiden laillisia oikeuksia.

- Älä julkaise tai välitä epäasiallista, häpäisevää, loukkaavaa, sopimatonta, säädytöntä, tai laitonta materiaalia tai tietoa, äläkä osallistu keskusteluun, joka käsittelee tällaisia aiheita.

- Älä siirrä (upload) palveluun tiedostoja jotka sisältävät ohjelmistoja tai muuta tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia tai johon tekijällä on yksinoikeus, ellei sinulla ole oikeutta käyttää kyseistä materiaalia.

- Älä välitä palveluun tai sen kautta tiedostoja, joka pitävät sisällään viruksia, tai muita vastaavia ohjelmakoodeja, joka saattaisivat vahingoittaa toisten päätelaitteita, muuta omaisuutta tai toimintaa.

- Älä mainosta tai tarjoa tavaroita tai palveluita kaupallisen hyödyn tarkoituksessa.

- Älä siirrä koneellesi (download) tiedostoja jotka ovat toisen palvelun käyttäjän lähettämiä ja joiden alkuperä tai oikeudet epäilyttävät sinua.

- Älä väärennä tai poista osia palvelun käyttöön tarkoitetuista ohjelmistoista.

- Älä rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä palvelua tai sen osia.

- Älä kerää henkilötietoja muista palvelun käyttäjistä.

- Älä riko lakeja, määräyksiä, sääntöjä tai hyvää internet-tapaa.

- Älä esiinny toisena henkilönä äläkä "luo väärää henkilöllisyyttä" tarkoituksenasi johtaa harhaan muita.

- Älä käytä, kopioi tai tarjoa toiselle henkilölle tai taholle tietoja tämän palvelun käyttäjistä tai muusta käyttäjästä tai käytöstä.

- Älä liitä palvelun osia kotisivuillesi ilman erillistä lupaa.

Huomaathan! Sulake Oy:llä on palvelun käyttöehtojen 10 ja 12 kohtien nojalla oikeus kokonaan tai osittain estää mahdollisuutesi käyttää palvelua mikäli rikot näitä sääntöjä.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Palvelun toteuttaa Zendesk